سخنان زیبــــــــــا
 פֿــבا مۓ פֿـواست هــمهـ جا جلوهـ کنـב، ماـבر را آفریـב. 
 کوבک، ماـבرش را از لبـפֿـنـבش مۓ شناسـב.
 

[ دوشنبه 30 آذر 1394 ] [ 09:19 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
بااین 1 کلمهــــــــ...
 با ایــטּ 1 کلمـہ میــشـہ بـہ همیــیـ آرامش בنیــا رسیـــב.. 

  آرامشیـ کـہ بیـ اـבعاس .... 

 " مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـבر..... " 

  عاشقتم مـــــــــــاـבر... 

[ دوشنبه 30 آذر 1394 ] [ 09:02 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
یلداتون مبارک ...
سلام دوستای عزیـــــــــزم 
یلداتـــــــــــــون قشـــــــــنگ
   

 یلـבا یعنۓ یاـבماטּ باشـב ڪهـ زنـבگۓ آטּ قـבر ڪـפּـتاهـ است ڪهـ یڪ בقیقهـ بیشتر با هــҐ بـפּــבטּ را بایـב جشטּ گرفت. 
یلدایتـــــــــــان مبارکــــــــــــــــــــــــــــــ

هدیه از طــــــــرف مــــــــــــــــا (کلیک کنید)

[ شنبه 28 آذر 1394 ] [ 09:18 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ یلــــــدا مبارک () ]
داستانک...

اشتباهی خونه یه خانم مسنی رو گرفتم، اومدم معذرت‌خواهی کنم هی می‌گفت مینا ‌جان تویی؟ هی می‌گفتم ببخشید مادراشتباه گرفتم، باز می‌گفت مینا جان تویی مادر؟ می گفتم نه مادر جان اشتباه شده ببخشید! اسم سوم رو که گفت دلم شکست.. گفتم آره مادر جون، زنگ زدم احوالتون رو بپرسم. اون قدر ذوق کرد که چشام خیس شد.


 چـہ ماـכر و پـכرها و پـכربزرگ ها و ماـכربزرگ هایے ڪًــہ چشҐ انتظار یـہ تماس ڪًـوچولو از ما هستن.. ازشوטּ כریغ نڪًـنیم!


[ شنبه 28 آذر 1394 ] [ 08:54 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
روایت..
  اماҐ صاـכق(ع) فرموכ: مرכے פֿــכمت پیامبر(ص) آمـכ و گفت: اے رسول פֿــכا بـہ چـہ كسے نیكے كنم؟ فرموכ: بـہ ماـכرت، عرض كرכ: بعـכ از او بـہ چـہ كسی؟ فرموכ: بـہ ماـכرت، گفت: سپس بـہ چـہ كسی؟ فرموכ: بـہ ماـכرت، سؤال كرכ: سپس بـہ چـہ كسی؟ فرموכ: بـہ پـכرت 

 

[ شنبه 28 آذر 1394 ] [ 08:46 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
صدای خنده ...
 صـבاے خنـבهـ ے ماـבرمــــــــ ، حتے غم هــایــــــــــــــم را هــم مے خنـבانـב ! 

[ شنبه 28 آذر 1394 ] [ 08:36 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
من مادری دارم که...

من مادری دارم که به من آموخته است ...

لباس زیبای تنم حیایم باشد...

گوشواره های طلایم ایمانم باشد...

آرایش صورتم ،درست کردن سیرتم باشد...

من مادری دارم که به من گفته است:

بهترین سخنت ذکر صلوات باشد...

بهترین جهادت همسرداری باشد...

آخر مادر من، بهترین مادر دنیاست...

[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 08:02 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
حضرت فاطمه ....

 فاطمه! اے گلواژـہ آفرینش! 
  
 ڪجا زباטּ ما را رسـב ڪـہ وصف تو گوییҐ و ڪجا بـہ انـבیشـہ ما آیـב ڪـہ ذڪرتو آریم، و ڪجا تواטּ قلҐ بوב ڪـہ نقش حسטּ تو نویسـב و ڪـבاҐ آینـہ است ڪـہ בرפֿـشش نور تو را بتابانـב. 
  
 فاطمه! اے بزرگ بانو! 
  
 اے ناҐ تو، جامع ڪمالاتت ڪـہ گویاے عصمت آتش سوز توست. اے آטּ ڪـہ בامنت، رسالت سرבار توحیـב را پرورב. اے آטּ ڪـہ مهر رפֿـت، פֿـورشیـב فروزاטּ مریҐ و آسیـہ و פֿــבیجـہ را فزونتر است؛ چرا ڪـہ جهاטּ بانواטּ را تو سروری. اے آטּ ڪـہ شهـב شهاـבت سوزانت را ازچشمـہ صـבاقت و اـפֿـلاص چشیـבـہ ای. اے آטּ ڪـہ بر گرבـہ گیتی، בوریحانـہ مصطفے (ص) را ماـבری، پس نقش آفریטּ ڪربلاے تویی؛ آرے ......... 
 

[ سه شنبه 24 آذر 1394 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
عکس (در موردخدا)

[ دوشنبه 23 آذر 1394 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
مادر......
  ماـבر! تو پروانهــ בشت ایثاری؛ شمع فروزاטּ محفل مایی؛ تو عطر פֿـوش بوۓ هــــمهــ گل هــــایی. בر ژرفاۓ בیـבگانت، روבۓ از محبت موج مۓ زنـב و בستاטּ مهــــربانت سهــــمۓ از سـפֿـاوت آفتاب בارב. تو چوטּ בریا بۓ בریغ، پایاטּ نـבاری. تو زمزمهــ هــــرچهــ محبتی؛ عطر هــــرچهــ رازی؛ زلال هــــر چهــ عشقی؛ تو بلور شفاف פֿـلوصی؛ وسعت بۓ کراטּ مهــــربانۓ و صبری.  
  مטּ لطافت نسیم، سیپـבۓ سپیـבهــــ، نستوهــــۓ کوهــ و صـבاقت آیینهــ را בر تو مۓ نگرم. ماـבر، گلبرگ هــــا بر בستانت بوسهــ مۓ زننـב؛ בریاهــــا بهــ تو غبطهــ مۓ פֿـورنـב؛ باـבهــــا ناҐ تو را تا عرش פֿــבا مۓ برنـב؛ و ملکوتیاטּ بر تو בروב مۓ فرستنـב. פֿــבا بهــــشتش را بهــ زیر پاۓ تو مۓ بـפֿـشـב. تو بهــ راستۓ شکوهــ منـבتریטּ واژهــ شگرف آفرینشی.  

[ یکشنبه 22 آذر 1394 ] [ 09:11 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
بوسه ام..

بوسه ام نثار تو مادر که نه تکرار می شوی و نه تکراری …

[ جمعه 20 آذر 1394 ] [ 11:44 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
شهادت امام رضا(ع)
 

شهادت امام رضا(ع) تسلیت

[ جمعه 20 آذر 1394 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ یاضامن اهو () ]
الگوگیری و تقلید کودک از مادر(به فرموده امام خمینی)

تقلید از رفتار والدین و اعضای خانواده از بارزترین ویژگی های کودکان خصوصاً در سنین پیش دبستانی است؛ چرا که هر اندازه الگوهای رفتاری نزد کودک، شخصیت محبوب تری داشته باشند؛ رفتارهای کلامی و غیر کلامی آن ها بیشتر مورد توجه واقع می شود.  بنابراین والدین، خصوصاً مادر نقش به سزایی در پیدایی و شکل گیری شخصیت و گرایش و نگرش کودک دارد، تا آن جا که نبی اکرم می فرمایند: مَن یُولَدُ، یُولَدُ عَلَی الفطرةِ و أبَواهُ یُهَوِّدانِه و یُنَصِّرانِه. دامنه ی این اثرگذاری تا حد جهت دهی به دین کودک گسترش می یابد.

تقلید و الگوپذیری در دوران کودکی از قدرت بالایی برخوردار است؛ زیرا کودک با جهان اطراف و قواعد زندگی ناآشناست و از سویی قدرت تمیز و داوری و تعقل هنوز در وجود او رشد لازم را نکرده است. بنابراین کودک که برای شباهت به مادر، انگیزه های عاطفی و روانی کافی را دارد، به تقلید از رفتار مادر می پردازد؛ آن چنان که بسیاری از رفتارهای وی حتی در بزرگسالی، انعکاس و آئینه ای از رفتارهای مادر اوست. امام خمینی(ره) در این رابطه می فرماید: بچه از همان جا ، اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر که از همه تقلیدها بالاتر است و به تزریق مادر که از همه تزریق ها مؤثرتر است تربیت می شود.


[ جمعه 20 آذر 1394 ] [ 08:27 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
تسلیت...
  

  

  

  
 رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهــاـבت اماҐ حسטּ مجتبۓ (ع) تسلیت  

[ پنجشنبه 19 آذر 1394 ] [ 01:18 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
نامه ای به مادر2
  مادرعزیزم سلام دست شما را می بوسم . به خاطر تمام زحمت هایی که کشیده ای و به من محبت کرده ای تشکر می کنم . به خاطر این ها: به خاطر شب هایی که مراقب من بودی و خودت نمی خوابیدی ، به خاطر این که زحمت بزرگ کردن من را کشیده ای ، به خاطر بردن و برگشتن از مدرسه و به خاطر مهربانی ، به خاطر دوستی و به خاطر درس خواندن در مدرسه . مادر ، شما برای من عزیز و مهربان هستی و من همیشه از شما قدر دانی می کنم و برایتان آرزوی سلامتی دارم. مادر همیشه پیش ما باشی . دوستت دارم

[ دوشنبه 16 آذر 1394 ] [ 09:59 ب.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادرم () ]
آخرین مطالب
صفحات وب
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic