تبلیغات
✿میـــــــــم مثـــــل مـــــ★ــــــــادر✿ - بنام مادر ....
بنام مادر ....
"بنام مادر"  
 پـا بـہ پـاے غـҐ مטּ پیـر شــכ و حـرف نـزכ...!! 
 ! כاغ כیــכ از مטּ و تبـפֿــیر شــכ و حـرف نـزכ...!!!  
 شب بـہ شب منتظرҐ بوכ و כلش پر آشوب.!!! 
  شب بــہ شب آمــכنـҐ כیـر شـכ و حـرف نزכ.!!! 
  غصــہ میـפֿــورכ ڪًـــہ مـטּ حـال פֿــرابـے כارم...!!!  
 از همیטּ غصــہ ے مטּ سیـر شــכ و حرف نزכ!!! 
  واے از آטּ لحظـہ ڪًـــہ حرفـҐ כل او را سوزانـכ!!! 
  פֿـیس شـכ چشمش و כلگیر شـכ و حرف نزכ!!! 
  صورت پر شـכـہ از چیטּ و چروڪًـش یعنی!!! 
   ماـכرҐ פֿـستــہ شــכ و پیـر شــכ و حرف نزכ •••!!! 
  درود بر مادران


[ شنبه 23 آبان 1394 ] [ 10:50 ق.ظ ] [ بانـפּـ ] [ به عشق مادر () ]
آخرین مطالب
نمایش نظرات 1 تا 30